Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Používanie sociálnej siete Slovenskej asociácie exportérov a importérov.

Portál siet.saei.sk je určený pre právnické osoby (firmy) a fyzické osoby (podnikateľov, živnostníkov) a nie je informačným systémom osobných údajov v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”. V zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”, dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba – jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba – podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

Prevádzkovateľ siet.saei.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi užívateľov, získanými pri poskytovaní služieb nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”. Tieto informácie sú zadávané dobrovoľne užívateľmi. Povinné pri registrácií sú len meno užívateľa, ktoré nemusí byť totožné s menom fyzickej osoby. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ siet.saei.sk súčasne zaväzuje, že na prianie užívateľa, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy siet.saei.sk.

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk