O nás

Občianske združenie Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI je registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 3. 12. 2015 pod číslom VVS/1-900/90-47471, so sídlom Tajov 55, 97634

SAEI je nezisková organizácia združujúca fyzické a právnické osoby, ktoré sa usilujú realizovať ciele združenia. Pôsobnosť združenia je vymedzená Stanovami združenia a Programovým vyhlásením združenia.

Ciele SAEI

  • Cieľom SAEI je podporovať, propagovať, obhajovať, vzdelávať a informovať exportérov a importérov v Slovenskej republike za účelom uľahčenia, zrýchlenia, zjednodušenia a zefektívnenia ich činnosti v zahraničnom obchode, vedúcej k tvorbe pracovných miest, a zároveň k zvýšeniu zamestnanosti na Slovensku.
  • SAEI bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou, informačnou, propagačnou a ďalšou činnosťou prostredníctvom najnovších svetových poznatkov a nástrojov v oblasti medzinárodného obchodu.
  • SAEI bude pomáhať realizovať zintenzívnenie vzájomnej medzinárodnej bilaterálnej spolupráce exportérov a importérov formou seminárov, školení, konferencií, misií a ďalších domácich a zahraničných podujatí.
  • SAEI bude nadväzovať profesionálne vzťahy a spoluprácu s ďalšími domácimi a zahraničnými združeniami za účelom prepájania obchodných aktivít svojich členov.

V členskej zóne na stránke SAEI majú členovia združenia prístup k informáciám o exportných a importných akciách a aktivitách na ktorých sa Vaša spoločnosť môže podieľať.

Ďalej tu nájdete prezentácie z kurzov, seminárov a školení, a ak ste členom SAEI, môžete získavať správy o trhu a prezentácie zo siete našich partnerov.

Členská zóna …

Pomáhame malým a stredným podnikateľom nájsť nové príležitosti v zahraničnom obchode s využitím moderných nástrojov pre rozvoj exportu a importu. Technológie menia svet. Každý, kto vlastní firmu alebo podniká vie, že prítomnosť a propagácia na internete sa stáva nevyhnutnosťou. Zákazníci vo svete sú on-line kedykoľvek a kdekoľvek 24 hodín denne. Nájsť klientov, kupujúcich a dodávateľov pre Vašu firmu a produkty nebolo nikdy ľahšie. Nami predstavené portály pomáhajú zautomatizovať tieto procesy.

slovakexporter.com umožňuje slovenským firmám predstaviť svoje exportné ponuky v štruktúrovanej podobe na jednom mieste v anglickom jazyku. Naším zámerom je rozširovať okruh  záujemcov o slovenské firmy a ich produkty. Portál slovakexporter.com pomáha slovenským firmám osloviť nové trhy a znížiť marketingové náklady na získavanie zákazníkov v zahraničí.

slovakimporter.com umožňuje zahraničným firmám predstaviť ponuky importu na Slovensku, ako aj možnosti na spoluprácu v oblasti obchodného zastúpenia a distribúcie tovaru.

investin.sk – umožňuje predstaviť slovenské komerčné a investičné príležitosti v zahraničí v anglickom jazyku. Proces vyhľadania investora alebo potenciálneho kupujúceho pri predaji firmy, komerčnej nehnuteľnosti alebo investičného projektu je často vyčerpávajúci a časovo náročný. Portál investin.sk poskytuje medzinárodnú platformu a exkluzívny nástroj pre propagáciu slovenských investičných a komerčných príležitostí pre zahraničných investorov.

slovakexporter.sk – sú on-line exportné noviny, ktoré plnia informačnú funkciu v oblasti medzinárodného obchodu. Noviny poskytujú informácie o zahraničných tendroch, exporte, importe, podujatiach, obchodných misiách, kooperáciách, veľtrhoch a výstavách na Slovensku a v zahraničí.

e-Exportings použitím svetových databáz firiem, komerčných platforiem, našich kapacít pre prieskum trhov a on-line nástrojov pomôžeme predstaviť Vašu firmu a produkty na medzinárodných trhoch. e-Exporting a komerčné platformy sú finančne nenáročným a efektívnym spôsobom pre zvýšenie a rozšírenie geografického dosahu predaja Vašich produktov. Pracujeme s viac ako 850 komerčnými obchodnými platformami a zahraničnými databázami firiem.

SAEI poskytuje riešenia a pomoc pri Vašom zahraničnom obchode

Copyright 2015 | Slovenská asociácia exportérov a importérov | All Rights Reserved | Designed by: mediaWeb.sk