Nové formy podpory exportu

2Za efektívny nástroj na prekonanie informačných bariér a externalít pri exporte na nové trhy je často považovaná propagácia exportu s pomocou obchodných komôr,  vládou podporovaných agentúr, občianskych združení, ale aj s pomocou komerčných služieb. Stále viac sa na podporu exportu využívajú možnosti internetu.

Internet ponúka niekoľko výhod oproti tradičným exportným prístupom. S využitím databáz  zahraničných firiem, komerčných platforiem, sociálnych sietí a on-line marketingu dokážu aj malé firmy predstaviť svoje produkty a získať klientov v zahraničí. Vo svete používa internet 2,668 miliardy ľudí a 1,181 miliardy ľudí nakupuje cez internet. 72% vyhľadávania produktov pre firemné nákupy začína na on-line vyhľadávači. Za najefektívnejšie on-line marketingové metódy sú považované email marketing, optimalizácia pre vyhľadávače, platené vyhľadávanie a sociálne média. Automatizácia marketingu, vytváranie vlastných databáz, ich prepájanie s manažmentom vzťahov so zákazníkmi a službami môže firme tiež pomôcť pri napĺňaní exportných cieľov.

Pomocou internetu môžete osloviť veľké množstvo potenciálnych zákazníkov v zahraničí s minimálnymi nákladmi a často nie je nutné pri exporte vytvárať fyzickú prítomnosť vašej firmy v iných krajinách.

     Informačné portály a viacjazyčné exportné portály prezentujúce produkty a firmy krajiny sú neodmysliteľnou súčasťou podpory exportu takmer vo všetkých krajinách. Pilotný projekt slovakexporter.com a internetové noviny slovakexporter.sk sú príkladom takejto podpory exportu pre slovenských podnikateľov.

     On-line export a komerčné platformy ponúkajú možnosti pre maloobchodný predaj jednotlivým zákazníkom, ako aj pre obchodovanie s firmami (B2B) v zahraničí. Maloobchodný predaj a B2B predaj však môžu používať iné komerčné platformy a marketingové nástroje, aj keď cieľ je ten istý – zvýšenie predaja a získanie zákazníkov v zahraničí. Napríklad cez komerčné platformy, ako je Rakuten v Japonsku a TMALL v Číne je možné priamo predávať produkty zákazníkom na uvedených trhoch. Jeden zo štyroch kupujúcich na internete v Číne minie viac ako 1000 US $ ročne na on-line nákupy v zahraničí. Vládne agentúry najmä v anglosaských krajinách výrazne podporujú on-line export svojich malých firiem.

     Základné kroky pre implementáciu on-line exportu vo firme sú:

  • Zhodnotenie exportného potenciálu a rizík pre vašu firmu.
  • Príprava on-line exportného plánu/projektu.
  • Príprava firmy pre on-line export, vrátane IT, webovej stránky a propagačných materiálov.
  • Prieskum cieľového trhu a legislatívnych podmienok exportu do cieľového trhu.
  • Úprava produktu na export.
  • Výber optimálnych on-line marketingových kanálov a komerčných platforiem.
  • Umiestnenie ponuky na komerčné platformy a spropagovanie vašej firmy a produktov s pomocou on-line marketingu.
  • Prijímanie platieb zo zahraničia.
  • Zasielanie produktov do zahraničia.
  • Po – predajný servis pre zákazníkov.

    Dnes už aj malé firmy môžu s pomocou on-line exportu zrealizovať potenciál svojich produktov na medzinárodných trhoch, stať sa významnými exportérmi a predávať produkty do celého sveta.

SHARE IT:

Related Posts